A multi-ethnic organization serving all Houstonians

Upcoming Events

2018 Comprehensive Energy Assistance Program

You can make an appointment for the 2018 Comprehensive Energy Assistance Program(CEAP) at RM 120 starting January 15, 2018 Monday-Thursday 9:00am-Noon

2018年综合能源補助項目

2018年1月15日開始, 您可在120房間進行2018年電費補助的時間預約。週一至週四 上午9點到中午12點

Chương trình hỗ trợ chi trả tiền điện 2018

Quý vị có thể bắt đầu lập cuộc hẹn để nộp đơn xin hỗ trợ chi trả tiền điện từ ngày 15/1/2018 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa từ thứ Hai đến thứ Năm tại phòng 120