A multi-ethnic organization serving all Houstonians

Senior Employment Program (SCSEP)

National Asian Pacific Center on Aging (NAPCA)

Senior Community Service Employment Program (SCSEP)

Background

 • The Senior Community Service Employment Program (SCSEP) is a U.S. Department of Labor funded employment and training program.
 • NAPCA SCSEP concentrates on serving limited- and non-English speaking Asian and Pacific Islander seniors.
 • The goal of SCSEP is to help participants gain work experience and overcome barriers by receiving on-the-job training at not-for-profit, 501(c)3 community based organizations or government agencies.
 • The dual purpose of the SCSEP program is to provide community service while improving participants’ job skills to enable them to find full or part-time unsubsidized employment.

Senior EmploymentEligibility

 • At least 55 years of age
 • Live in Harris County
 • 125% below poverty line
 • Eligible to work in the US

How to apply:

If you are interested in applying, please attend one of our bi-monthly information sessions which are offered every 2nd and 4th Thursday of the month at 10 AM in room 211.  Walk-ins only; no registration required.

What you need to bring:

 • Your ID or any paperwork can prove that you are a U.S. citizen or legal resident
 • Current Income Tax and documents that shows your family’s household income for 6 months
 • Any papers that can prove your employment status (unemployment letter, letter from Workforce Solutions, unemployment benefits letter)

Participants will train an average of 15 hours per week, and are paid according to Federal, State or local minimum wage, which is $7.25 at this time. Participants serve in a wide variety of community service assignments including day-care, childcare, senior centers, public libraries, schools, and social service agencies.

These community service assignments are meant to lessen the isolation faced by many immigrant seniors and lead to employment in positions that pay higher than minimum wage. Nationally, NAPCA serves over 1,000 older workers through the SCSEP program annually.

If you are interested in applying, please attend one of our bi-monthly information sessions which are offered every 2nd and 4th Thursday of the month at 10 AM. No registration is required. Information sessions will allow interested applicants to learn more about qualifying, and also give applicants a chance to fill out the application.

Senior Employment計劃內容:

耆老就業培訓計劃(Senior Community Service Employment Program簡稱SCSEP)是一個由美國勞工處資助55歲或以上長者的就業及培訓計劃。

國會根據美國耆老法案(Older Americans Act)Title V授權資助缺乏就業機會的55歲或以上長者接受社區服務半在職培訓。NAPCA的SCSEP計劃是專注於為不會說英語或英語程度不佳的亞太裔長者服務。目標是幫助他們在社區的非牟利機構或政府部門的在職培訓獲得工作經驗並克服求職障礙。

SCSEP具有雙重目標,一方面可以提供社區服務,同時亦可以改良參加者的工作技能,從而使他們可以獲得非政府資助的全職或半職工作。

參加者必須:

 • 年滿55歲
 • 居住在哈里斯郡
 • 美國公民或合法居民
 • 家庭收入不超過125%的聯邦政府訂立的貧窮線指引

如何申請報名:

   如果您有興趣參與此項目,請參加我們每月兩次的報名宣講會。宣講會時間為每月第二和第四個週四的早上10點。宣講會地點在文化中心的211室。

此宣講會無需提前預約。您只需按時來到中心即可。

報名所需材料:

 • 您的身份證明文件,包括美國護照、美國駕照、美國社會安全卡(Social Security Card)以及任何其他可以證明您是美國公民或者合法具名的正式文件。
 • 最近六個月的家庭收入證明,包括您家庭最近六個月的收入所得稅以及其他證明收入的材料。
 • 您的失業證明(如何獲取失業證明請直接電聯文化中心詢問)

項目參加者平均每星期將平均工作15小時。每小時工資為7.25美金。參加者被派註的多種不同的社區服務活動,包括日間托兒所、孩童照顧、老人中心、公立圖書館、學校及社區服務機構等。參與以上社區服務可以減輕很多移民長者面對的孤立情況,從而幫助他們獲得高於最低工資的工作。NAPCA通過SCSEP計劃每年為全國超過一千名長者服務。

如果您有興趣報名,請與每月第二個或者第四個週四的上午十點來到中心參加我們的宣講會。宣講會將幫助您查看您的背景是否符合申請,如果您符合申請條件,我們的工作人員將會幫助您現場註冊。

National Asian Pacific Center on Aging (NAPCA)

Chương trình hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong cộng đồng cho người cao niên (SCSEP)

Senior Employment

Chương trình hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong cộng đồng cho người cao niên (SCSEP) nhận nguồn ngân quỹ từ Bộ Lao Động nhằm giúp cho những người cao niên trên 55 tuổi muốn có cơ hội được đào tạo và tìm kiếm việc làm. Chương trình được phê chuẩn thông qua theo Mục V của Older Americans Act để hỗ trợ một công việc bán thời gian, làm việc trong cộng đồng để học hỏi thêm kinh nghiệm cho những người trên 55 tuổi, có thu nhập thấp và không có khả năng hoặc đủ điều kiện để tìm việc làm.

NAPCA SCSEP chủ yếu phục vụ cho những người cao niên thuộc vùng Châu Á – Thái Bình Dương có khả năng hạn chế hoặc không nói được tiếng Anh. Mục tiêu của chương trình SCSEP là nhằm giúp cho những người tham gia có thể học hỏi thêm kinh nghiệm và vượt qua được những rào chắn bằng cách làm việc tại các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức hỗ trợ cộng đồng và các cơ quan thuộc chính phủ. Mục tiêu thứ hai của chương trình là nằm nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng bằng cách huấn luyện những người tham gia chương trình kỹ năng làm việc để họ có thể tự mình tìm được công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian phù hợp với khả năng.

Để tham gia chương trình, người đăng ký cần hội đủ các điều kiện sau:

 • Từ 55 tuổi trở lên (tính theo ngày sinh)
 • Sinh sống trong quận Harris
 • Thu nhập toàn gia đình dưới mức 125% mức hộ nghèo
 • Được quyền đi làm hợp pháp tại Hoa Kỳ
 • Thất nghiệp từ 4- 6 tháng trở lên.

Người tham dự chương trình sẽ được cho phép làm việc từ 15 giờ/ tuần với mức lương được chi trả theo mức lương tối thiểu mà chính phủ quy định theo từng tiểu bang. Hiện nay tại Texas là $7.25/ hour. Những công việc mà người tham dự có thể được gửi đi làm bao gồm việc tại các thư viện công cộng, phụ giúp công việc văn phòng tại các tổ chức phi lợi nhuận, văn phòng chính phủ, trường học…Những công việc phục vụ cộng đồng nhằm mục đích giảm bớt sự cô lập mà rất nhiều người di dân cao niên phải đối mặt và cũng từ đó có thể giúp họ có thể tìm được công việc độc lập với mức lương cao hơn lương tối thiểu. Nhìn chung, trên toàn các tiểu bang, NAPCA hỗ trợ và giúp đỡ được hơn 1,000 cao niên thông qua chương trình SCSEP mỗi năm.

Nếu quý vị quan tâm và muốn tham gia vào chương trình, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp quý vị có thêm thông tin và hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tham dự và giúp quý vị xác định xem mình có hội đủ điều kiện hay không. Mỗi Thứ Năm vào tuần thứ 2 và thứ 4 mỗi tháng bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, quý vị có thể đến văn phòng chúng tôi để hỏi về chương trình. Nhân viên nói tiếng Việt Nam sẽ giúp cho quý vị mọi thủ tục.

Để biết thêm thông tin, xin gọi: Dan Nguyen | dnguyen@ccchouston.org | (713) 271-6100 ext. 206